Categories
Без категория

Повишаване на ефективността за механизация

Сложността на въпроса за повишаване на ефективността на използуването на средствата за механизация и услуги като кърти чисти извозва е обусловена от спецификата на строителното производство, която го отличава принципно от всички други производствени отрасли на народното стопанство. Продукцията на строителството е стационарна, а са­мото производство, неговите основни фондове, включително и паркът на средствата за механизация и трудовите колективи, тряб­ва да бъдат мобилни и да се местят в процеса на работа от един обект на друг. В това се състоят главните трудности при про­веждането на организационни мероприятия за повишаване на ефективността на строителното производство и по-конкретно за повишаване на ефективността на използуването на средствата за механизация.

Вторият по значимост фактор е характерът на строителното производство. В най-добрия случай то е дребиосерийно, а най-често е индивидуално, тъй като даже и при наличие на типови проекти за различните природно-климатични, почвени, градостро­ител ни и други условия възникват редица обстоятелства, които водят до частична индивидуализация на типовите проектни реше­ния и вследствие на това до усложняване на организацията на строителните работи и използуването на машините.

За разлика от промишлеността, където по-голямата част от технологичните процеси са стабилни и се извършват в затворени помещения, изолирани от влиянието на метеорологичните условия, в строителството тези условия се отразяват върху темповете, ритмичността, начините, себестойността и трудопоглъщаемостта на производствените процеси.

Поради изложените причини в строителството практически е невъзможно да се създадат продължително действуващи комплек­ти от средства за механизация. В зависимост от вида на сградите и съоръженията, тяхната големина, използуваните строителни ма­териали и конструкции, годишното време и другите природно-климатични условия съставът на тези комплекти трябва да се про­меня. Същевременно, за да се повиши ефективността на използу­ването на средствата за механизация, машините в тези комплекти трябва да бъдат взаимносвързани по производителност и други ос­новни параметри. Основните машини трябва да се използуват це­логодишно с максимално възможен коефициент на сменност в ра­ботата.

Тези обстоятелства, а също и твърде сложните въпроси за оси­гуряване на техническата експлоатация на машинния парк уве­личават изискванията за точност на планираните показатели за използуване на машините и ефективността на тяхната работа. Не­обходима е система от показатели за планиране и анализ на изпол­зуването на машините, която най-пълно да характеризира състоя­нието на парка, неговото използуване и ефективност, като се взе­мат пред вид различните равнища на управление на строителното производство (от строителното управление до МССМ). Необхо­дими са точни методи, които да осигуряват избор на най-добрите варианти за механизация на различните технологични процеси.

Само при наличие на такава система от показатели и методи за оценка е възможно да се повиши значително ефективността от ме­ханизацията на строителството. Тази ефективност се проявява в няколко форми.

Преди всичко по-пълното насищане на строителството с маши­ни дава възможност да се изпълнява непрекъснато увеличаващият се обем на строително-монтажните работи. Механизацията на строителството освен това е решаващ фактор за увеличаване на производителността на труда. Същевременно замяната на ръчния труд и особено на тежкия ръчен труд чрез средствата за механиза­ция дава възможност да се реши важната социална задача за облек­чаване и хигиенизиране на условията на труд.

Съществено народностопанско значение имат и намаляването на времетраенето на строителството, и ускоряването на въвежда­нето на обектите в експлоатация.

Една от формите, в която се проявява ефективността на меха­низацията, е намаляването на издръжките в строителното произ­водство. Както е известно, основна материална предпоставка за икономия на живия и овеществения труд и намаляване на себе­стойността на продукцията е постоянното усъвършенствуване на социалистическото производство въз основа на постиженията на науката и техниката, внедряването на механизацията и автомати­зацията. Както посочва К. Маркс, машината е най-могъщото средство за поевтиняване на продуктите и намаляване на работ­ното време, необходимо за произвеждане на стоките. При социа­лизма се разширявт значително икономическите граници за при­лагане на машини.

В социалистическото общество действуват принципно различни от капитализма критерии за използуване на техниката. Нейното внедряване носи друг икономически характер и има други социал­ни последици. Критерий за икономическата целесъобразност на внедряването на машините при социализма е икономията на съв­купните разходи на труд за производство на стоката, спестяване на обществен труд. Внедряването на машините е средство за уве­личаване на благосъстоянието и всестранното развитие на лич­ността. То води до замяна на слабо квалифицирания ръчен труд с по-квалифициран, подпомага повишаването на културно-техническото равнище на работниците.