Categories
Без категория

Септичните ями и как те замърсяват околната среда

Подземните води представляват съществена част от оттока на водите в България като през сезона на маловодие са главен източник на подхранване на речната мрежа.

Количеството им е около една трета от общо водовземаните води. По произход, физико-химични свойства и цели, за които се използват подземните води в България се делят на три основни вида – пресни студени, минерални и високоминерализирани.Обикновено водата се добива от сондажни кладенци. Много частни домове също имат кладенци и сондажи.

За голямо съжаление през последните столетия поради замърсяване от битови отпадъчни води, употребата на различни видове изкуствени торове и др. замърсители, голяма част от подземните реки са силно замърсени.Липсата на канализация, недостига на пречиствателни станции в огромна част от територията на страната и огромния брой септични ями, са довели до този проблем. Веднъж замърсени подземните води замърсяват трайно почвата и могат да пренесат и разпространят замърсители на голямо разстояние от техния източник.

Изключително важно е да се знае, че подземните води нямат свойството да се самопречистват както повърхностните води, така че дори замърсителите да не претърпят сериозни и опасни промени, те остават във водата и я правят негодна за консумиране.

Проблема с пречистването на водите е от огромна важност и не случайно е се поставя като първостепенен през последните години.Необходимостта от пречиствателни станции е неоспорима.Застрояването напоследък на райони далеч от централна канализация, трябва задължително да включва и пречиствателна станция за отпадните води, а в районите където има много септични ями, водата от сондажите да се изследва преди да се използва.Важно е когато искаме да живеем близо до природата, да не забравяме, че трябва и да се грижим за нея. Така и тя ще ти отвърне със същото – ще се погрижи за нас и ще ни осигури чиста вода.