Categories
Без категория

Специален ДДС режим по глава деветнадесета „а“

В обхвата на глава деветнадесета а от ЗДДС, попадат доставките на стоки и услуги, които:

– са посочени в прил. №2 от закона за ддс, И
– чл. 7 – вътреобщностни доставки на стоки;

– чл. 13 – воп;

– чл. 15 – тристранна операция;

– чл. 16 – внос по смисъла на зддс;

– чл. 28 – доставки на стоки, изпращани или превозвани извън ЕС.

ДС и изискуемост на данъка Данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила на ЗДДС. Данъкът за тези доставки е изискуем от получателя – регистрирано по закона за ДДС лице, независимо дали доставчикът е ДЗЛ или ДЗНЛ по смисъла на ЗДДС. В случай, че получателят по доставката не е регистрирано по закона лице, се прилагат общите разпоредби на закона. Данъкът за доставките на стоки и услуги, за които е приложим специалният режим, става изискуем по реда на чл. 25, ал. 6 и 7 от закона, а именно: – на датата на която възниква ДС, или

– при получаване на плащането (за размера на плащането) – при извършване на цялостно или частично авансово плащане преди да е настъпило ДС по доставката.

Начисляване на ДДС от получателя Когато доставчикът е ДЗЛ, начисляването на данъка се извършва от получателя с издаването на протокол по чл. 117, ал. 2. Протоколът се издава в срок до 15 дни от датата, на която ДДС-то е станал изискуем. Когато доставчици са физически лица, които не са ДНЗЛ, начисляването на данъка се извършва от получателя с издаването на общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период. Протоколът се издава на последния ден на съответния месец, за който се отнася и задължително съдържа: 1. номер и дата; 2. наименование и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на лицето, което го издава; 3. данъчен период; 4. описание на стоките и услугите; 5. обща сума на покупните цени на стоките и услугите по т. 4 за данъчния период; 6. начислен данък за периода;

7. в случаите, при които обект на доставката са стоки, посочени в приложение № 2, част втора – наименование и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на тези стоки.

Документиране на доставките Когато при доставка, за която се прилага специалният ред, доставчикът е ДЗЛ по ЗДДС, доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, се документират с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък се посочва “чл. 163а, ал. 2″. Когато до 31.12.2013 г. включително е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора, данъчното събитие за която възниква след 01.01.2014 и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане. В тези случаи доставчикът на стоки по приложение № 2, част втора документира доставката чрез анулиране на издадената за авансовото плащане фактура и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Отчитане на доставките

Когато при доставка, за която се прилагат разпоредбите на глава деветнадесета а, доставчикът е ДЗЛ, регистрирано по закона, издадената фактура се посочва в к. 9, 10, 11 и 12 от дневника за продажбите по зддс. В този случай колоните, отнасящи се за размера на ДДС, се оставят празнисе отнася за стоки и/или услуги, описани в първа част на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, доставчикът включва с код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Когато доставката касае стоки, описани в част втора от приложение 2 на зддс, доставчикът посочва код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Фактурата се посочва от получателя в дневника за покупките по ЗДДС, като колоната, отнасяща се за размера на данъка, се попълва с нула. Когато доставката касае стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, получателят посочва код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Когато доставката се отнася за стоки, включени в част втора на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, получателят посочва код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

Издадените от получателя по доставката, за която е приложим специалният режим, протоколи се посочват в к. 9, 10, 14 и 15. Когато доставката се отнася за стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, получателят посочва код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Когато доставката се отнася за стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, получателят посочва код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

Издадените от получателя протоколи се посочват и в дневник покупки, като в зависимост от правото на приспадане на данъчен кредит за получената доставка се попълват к. 9 или 10 и 11. Когато получените по доставката стоки и/или услуги са описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, получателят посочва код „01“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Когато получените по доставката стоки услуги са описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

ЗДДС Инфо