Categories
Без категория

Третиране на сантинни води

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Съгласно конвенцията MARPOL всички кораби, пускащи котва в пристанище Щетин трябва да се освободят от сантинни води и различни други отпадъчни води.

ЕнвироХеми ГмбХ изгради пречиствателна станция за третиране на сантинните води и води от трюмовете.

Първоначално отпадъчните води се буферират, мазнините и маслата се разделят гравитачно и впоследствие се отделят от водната фаза. След това разделяне водите се припомпват към флотационния модул, преминавайки през коалесцентен фазов сепаратор. Чрез добавяне на подходящи химикали останалите мастни емулсии се отделят напълно.

Водите, използвани за почистването на трюмовете са замърсени с неразтворени вещества, които се отделят и пресоват през шнекова решетка. След това отпадъчните води се припомпват заедно с третираните сантинни води към модула за биологично третиране.

Изграждането на цялата инсталация, включително и строителния и електро надзор бяха извършени през 1999 от ЕнвироХеми ГмбХ като главен изпълнител.  През първата година на функциониране на пречиствателната станция бяха извършени обичайните контролни посещения, а също така бяха предоставени експресни сервизни услуги от нашия сервизен център в Щетин.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Капацитет

Сантинни води                          150 m3/d

Промивни води от трюмовете

60 m3/h

Натоварване на отпадъчните води

Вход           Изход

Мазнини                     max 90%  < 10 ppm

Неразтворени в-ва                  max  5%    < 265 ppm

ОБХВАТ НА ДОСТАВКА

Общо и  детайлно проектиране + изграждане + монтаж + пуск