Categories
Без категория

Kасовата отчетност на ддс – кога, кой и как я прилага

влизането в сила на закона за изменението и допълнението на ЗДДС, обнародван в ДВ бр. 101 от 22.11.2013 г., е въведен нов специален режим за касова отчетност (КО) на ддс. Режимът влиза в сила от началото на тази година. Според концепцията, подготвена от Министерство на финансите, въвеждането на специален режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност е въведен за облекчаване на малките предприятия, срещащи трудности при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащания за осъществени от тях доставки на стоки или услуги.

Режимът за касова отчетност може да бъде приложен от всички лица, които са изпълнили определени условия и имат разрешение, издадено от НАП. При прилагане на касовата отчетност за ДДС за доставките, за които е възникнало ДС, данъкът става изискуем на датата на която е получено цялостно или частично плащане, съразмерно на плащането. От обхвата на специалния режим са извадени редица доставки на стоки и услуги.
Лица, които могат да ползват специалния режим:

– лицата, които са регистрирани въз основа на задължителна регистрация по чл. 96;

– лицата, които са регистрирани на база на задължение за регистрация при доставка на стоки които се монтират или инсталират по чл. 97; – лицата, които са се регистрирали по желание по чл. 100, ал. 1. Условия, които трябва да бъдат едновременно изпълнени от тези субекти, за да може да се приложи режима за касова отчетност: – да имат облагаем оборот по смисъла на чл. 96 не по-голям от левовата равностойност на 500 000 евро за период не по-голям от последните 12 месеца преди текущия; – да нямат влязъл в сила РА по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или за отговорност по реда на чл. 177 от ЗДДС; – да нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по действащо актове. В случай, че такива задължения са налице, за да могат да приложат режима за касова отчетност лицата трябва да са предоставили обезпечение или да притежават издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на тези задължения. Доставките, които са извън обхвата на този режим, са: 1. внос на стоки; 2. ВОД на стоки; 3. вътреобщностни доставки на стоки; 4. доставки към нерегистрирани по ддс лица; 5. освободени доставки; 6. доставки осъщестени извън територията на страната; 7. доставки на услуги с място на изпълнение на територията на България, за които ДДС се дължи от получателя по доставката; 8. лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3; 9. доставки, по отношение на които се прилага част осма от ЗДДС – Специален ред на облагане, с изключение на тази глава; 10. доставки на стоки и услуги, за които дължимото по доставката не се заплаща по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, осъществен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС, или чрез пощенски паричен превод, направен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по дефинициите на Закона за пощенските услуги; 11. доставки, които се облагат с нулева ставка на данъка по глава трета; 12. доставки между свързани лица; 13. облагаеми доставки, за които преди или на датата на възникване на данъчното събитие е направено цялостно плащане по доставката, в това число данъка по този закон. Издаване на разрешение за приложимост на специалния режим “Касова отчетност за ДДС” За даване на разрешение за приложимост на режима за касова отчетност на ддс се изготвя писмено искане до компетентната ТД на НАП. Искането е по образец – приложение № 27. Към него се прилага и справка по месеци за облагаемия оборот, определен съгласно чл. 96 от закона, за последните 12 месеца преди текущия месец. Искането за прилагане на режима се подава по реда на подаване на заявленията по чл. 101. В седем дневен срок от подаване на искането органът по приходите осъшествява проверка. Националната агенция за приходите отказва издаване разрешение, ако бъде установено, че някое от задължителните условия, нужни за прилагане на режима за касова отчетност на ДДС, не е изпълнено. Националната агенция за приходите може да не издаде разрешение и ако установи, че е налице фактите по чл. 176.

В срок 7 дни от завършване на проверката се издава акт, с който се потвърждава или мотивирано се отказва издаване на разрешение за прилагане на специалния режим. Разрешението се издава по образец – приложение № 28 на датата на връчване на акта и се връчва едновременно с акта.

Ако е издадено разрешение, прилагането на касовата отчетност за ДДС стартира от първия ден на месеца, следващ месеца на получаване на разрешението. За лицата, които прилагат специалния режимНАП създава и поддържа специален публичен регистър, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от ДОПК. Всяко лице, разполагащо разрешение, се вписва от Националната агенция по приходите в този регистър в деня на издаване на разрешението за прилагане на режима за касова отчетност на ДДС. Информацията от регистъра е общодостъпна и се публикува на уеб сайта на приходната администрация. Регистърът съдържа информация за: – данните по чл. 169, ал. 1 от ЗДДС;

– датата на регистрацията за прилагане на режима за Касова отчетност на ДДС;

– датата, от която лицето прилага специалния режим;

– датата на спиране на регистрацията за прилагане на специалния режим.