Categories
Без категория

Промяна в начина на извършване на ревизии и проверки

Промяна в начина на извършване на ревизии и проверки

Във връзка с промяна в начина на извършване на ревизии и проверки от страна на НАП, НОИ и Инспекция по труда, Ви информираме следното:

1. работодателят е длъжен да държи на разположение на работниците екземпляр от изготвен график за ползване на платен годишен отпуск (чл.37а, ал.4 от Наредба за работното време, почивките и отпуските).

2. работодателят е задължен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи свързани с разпределението на работното време и организацията на работата (чл.403а, ал.1 от КТ).

3. съгласно чл.403, ал.2 отКТ) работодателят е длъжен да обяви писмено длъжностно лице, което да го представлява пред Инспекцията по труда.

4. съгласно чл.408 отКТ е задължително наличието на ревизионна книга в обекта.

5. всички книги за инструктажи, похвали и оплаквания, рекламации и други трябва да бъдат прошноровани, прономеровани и подпечатани с печат на фирмата.

6. изискване да има трудова медицина

Напомняме Ви, че съгласно чл.104 от Закона за здравното осигуряване работодателят дължи глоба в размер от 4000 да 8000 лв.

Чл. 104. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Длъжностно лице на работодател или работодател, който не заплаща вноските за осигуряване на лица, за които е длъжен да плати, се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв. за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 4000 да 8000 лв.

(2) За повторно нарушение глобата е от 4000 до 8000 лв., а имуществената санкция е от 10 000 до 15 000 лв.

(3) Самоосигуряващо се лице, което не плаща дължимите осигурителни вноски за срок, по-дълъг от три месеца, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – с глоба от 1000 до 3000 лв.

(4) Лице, което не изпълни задължението си за подаване на декларация по чл. 40, ал. 5, т. 2, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – с глоба от 1000 до 3000 лв. www.kantora.eu