Categories
Без категория

Годишно счетоводно приключване

Счетоводството е наука имаща за цел вярно и честно представяна на всички стопански процеси, явления и операции в предприятието и даване на ясна картина за имущественото състояние и финансовия резултат на фирмата.

Счетоводната отчетност е непрекъснат процес, тъй като изисква текущо отразяване на стопанската активност на фирмата. Крайният и най-отговорен и важен етап на цялостната счетоводна дейност е годишното счетоводно приключване. То се изразява в преработване и обобщаване на текущата счетоводна информация в обобщен и синтезиран вид.

Така се получава цялостна картина на имущественото и финансово състояние на дружеството за отчетния период, като счетоводната отчетност се синтезира във вид, даващ нужната информация на заинтересованите лица – държава, мениджмънт на дружеството, инвеститори, акционери, кредитори, персонал и т.н.

Годишното счетоводно приключване се изразява в съставяне на годишен финансов отчет, както и годишна данъчна декларация за дължимият корпоративен данък.

Счетоводителят, който прави годишното приключване, трябва да има необходимият в Закона за счетоводството образователен ценз и трудов стаж, за да има право да съставя и подписва годишния финансов отчет. Трудовият стаж е различен в зависимост, образователната степен на лицето и от професионалният му опит. Най-малко трудов стаж се изисква, когато съставителят е с висше икономическо образование, счетоводна специалност и има професионален опит като счетоводител, вътрешен или външен одитор, стаж в областта на данъчните и финансови инспекции, или е преподавател по счетоводство. В този случай необходимият стаж е само две години.

Срокът за изготвянето на годишния финансов отчет  и подаването на данъчната декларация в Националната агенция по приходите (НАП) е до 31 март. Затова най-натовареният период на всеки счетоводител, счетоводен отдел или счетоводна кантора е от началото на януари до края на март, когато наред с текущата си счетоводна работа, трябва да изготвят и подават годишни и статистически отчети, както и данъчни декларации. Изключение правят Едноличните търговци (ЕТ), чиито отчети и данъчни декларации се изготвят и подават в срок до 30 април.

Годишното счетоводно приключване е отговорен акт и към него трябва да се подходи изключително прецизно. Факт е обаче, че в страната ни контролът върху изготвянето на годишните отчети е почти нулев, което предполага масовото им манипулиране и изопачаване.